हाम्रो वेवसाइटमा स्वागत छ .

 

ऐन, कानुन तथा निर्देशिका

शिर्षक आर्थिक वर्ष मिति दस्तावेज
स्थानीय तहमा करारमा जनशक्ति व्यवस्थापन गर्ने सम्बन्धी कार्यविधि, २०७६ ७६/७७ 10/28/2019 - 08:25 PDF icon स्थानीय तहमा करारमा जनशक्ति व्यवस्थापन गर्ने सम्बन्धी कार्यविधि, २०७६.pdf
कार्य विधी आर्थिक सहायता २०७६ ७६/७७ 10/28/2019 - 08:24 PDF icon कार्य विधी आर्थिक सहायता २०७६.pdf
स्थानीय तहको राजपत्र प्रकाशन सम्वन्धी कार्यविधि २०७६ ७६/७७ 10/28/2019 - 08:22 PDF icon स्थानीय तहको राजपत्र प्रकाशन सम्वन्धी कार्यविधि २०७६.pdf
एफ एम व्यवस्थापन तथा संचालन कार्यविधि ,२०७६ ७६/७७ 10/28/2019 - 08:17 PDF icon एफ एम व्यवस्थापन तथा संचालन कार्यविधि ,२०७६.pdf
निर्णय आदेश र अधिकार पत्र प्रमाणिकरण कार्यविधि २०७६ ७६/७७ 10/28/2019 - 08:16 PDF icon निर्णय आदेश र अधिकार पत्र प्रमाणिकरण कार्यविधि २०७६.pdf
गाउँपालिकाका पदाधिकारीको आचारसंहि‌‌ता २०७६ ७६/७७ 10/28/2019 - 08:15 PDF icon गाउँपालिकाका पदाधिकारीको आचारसंहि‌‌ता २०७६.pdf
बैठक संचालन कार्यविधि २०७६ ७६/७७ 10/28/2019 - 08:13 PDF icon बैठक संचालन कार्यविधि २०७६.pdf
गाउँसभामा रहने समितिको कार्य संचालन नियमावली २०७६ ७६/७७ 10/27/2019 - 18:49 PDF icon गाउँसभामा रहने समितिको कार्य संचालन नियमावली २०७६.pdf
न्यायिक समितिले उजुरीको कारवाही किनारा गर्ने सम्वन्धि विधेयक २०७६ ७६/७७ 10/27/2019 - 18:46 PDF icon न्यायिक समितिले उजुरीको कारवाही किनारा गर्ने सम्वन्धि विधेयक २०७६.pdf
स्वास्थ्य तथा सरसफाई ऐन २०७६ ७६/७७ 10/27/2019 - 18:37 PDF icon स्वास्थ्य तथा सरसफाई ऐन २०७६.pdf

Pages