FAQs Complain Problems

योजना तथा परियोजना

छार्का सडक निर्माण प्रगति विवरण ।

छार्का ताङसोङ गाउँपालिकाको आ.ब. २०७७।०७८ मा सञ्चालित तथा आ.ब. ०७८।०७९ मा पेफ गरि अन्तिम भुक्तानी भएक योजनाको विवरण

छार्का ताङसोङ गाउँपालिकाको आ.ब. २०७८।०७९ मा सञ्चालित ठेक्काहरुको विवरण

छार्का ताङसोङ गाउँपालिकाको आ.ब. २०७८।०७९ को गाउँपालिका बाट सञ्चालित योजनाको विवरण

Pages