FAQs Complain Problems

७९/८०

आय व्ययको विवरण सार्वजनिक गरियको वारे ।

पूर्ण खोप सुनिश्चितता तथा दिगोपना पालिका घोषणा गर्ने सम्बन्धी सूचना ।

राय/सुझाव उपलब्ध गराईदिने सम्बन्धी सूचना ।

कुल लाभग्राहीको सामाजिक सुरक्षा भत्ता बैंकमार्फत भुक्तानी भई भुक्तानी पाउने व्यक्तिको विवरण ।

कर्मचारी आवश्यकता सम्बन्धी सूचना।

अनिवार्य रुपमा सम्झौता बमोजिमको काम समयमै गर्ने/गराउने सम्बन्धमा ।

सम्झौता गर्न आउने सम्बन्धमा ।

बोलपत्र स्वीकृत गर्ने आशयको सूचना ।

सम्झौता गर्न आउने सम्बन्धमा ।

Pages