FAQs Complain Problems

ऐन, कानुन तथा निर्देशिका

छार्का ताङसोङ गाउँपालिकाको बिनियोजन ऐन २०८०

छार्का ताङसोङ गाउँपालिकाको आर्थिक ऐन २०८०

छार्का ताङसोङ गाउँपालिकाको सार्वजनिक खरिद लियमावली , २०७९

स्वास्थ्य तथा सरसफाई नीति २०७८

Pages