FAQs Complain Problems

ठेक्का सम्झौता अन्त्य गर्नु पूर्व जारी गरिएको सार्वजनिक सूचना ।

ठेक्का सम्झौता अन्त्य गर्नु पूर्व जारी गरिएको सार्वजनिक सूचना ।

ठेक्का सम्झौता अन्त्य गर्नु पूर्व जारी गरिएको सार्वजनिक सूचना ।

ठेक्का नं. CTSRM/DOLPA/WORKS/NCB/04/080-081को कागकोट देखि भारबुङ सडक  निर्माण योजना 

श्री मष्टा भवानी निर्माण सेवा मुड्केचुला गाउँपालिका वडा नं. ९ डोल्पा

आर्थिक वर्ष: