FAQs Complain Problems

सूचना तथा समाचार

खानेपानी, सरसफाई तथा स्वच्छता (खासस्व) योजना (WASH PLAN)

खानेपानी, सरसफाई तथा स्वच्छता (खासस्व) योजना (WASH PLAN) 2024-2034

सार्वजनिक सुनुवाई कार्यक्रम सञ्चालन हुने सम्बन्धी सूचना ।

योजना तर्जुमा, विकास निर्माणमा सुधार था सेवा प्रवाहलाई पारदर्शी , गुणस्तरिय र प्रभावकारिय शनाउदै सुशासन कायम गर्न यसा छार्का ताङसोङ गाउँपालकाद्धारा सम्पादित वार्षिक कार्यक्रम र विकास आयोजना , प्राकृतिक स्रोतहरु संरक्षण, सामाजिक विकास तथा सेवा प्रवाह लगायतका विषयमा सरोकारवाला तथा गाउँपालिकावासीहरु

सम्झौता बमोजिमको काम समयमै गर्ने / गराउने सम्बन्धमा ।

सम्झौता  बमोजिमको काम समयमै गर्ने / गराउने सम्बन्धमा । श्री सम्पूर्ण निर्माण व्यवसायीहरु र उपभोक्ता समितिहरु ।

आर्थिक प्रस्ताव पेश गर्ने सम्बन्धि सूचना ।

Sanyo international pvt.ltd , putalisadak,kathmandu

करार सेवा सम्बन्धी सूचना ।

ब्याकहो लोडरको क्याटलक सपिङ्ग सम्बन्धि सूचना र टेक्निकल स्पेसिफिकेसन ।

INVITATION FOR CATALOGUE SHOPPING OF BACKHOE LOADER WITH TECHNICAL SPECIFICATION.

LISA र FRA को स्कोर सार्वजनिक गरिएको सम्बन्धि सुचना ।

आर्थिक वर्ष २०७९।०८० को स्थानीय तह संस्थागत क्षमता स्वमूल्याङ्कन (LISA: Local Government Institutional Capacity Self-Assessment) र स्थानीय तह वित्तीय सुशासन जोखिम मूल्याङ्कन (FRA: Fiduciary Risk Assessment) को नतिजा प्रकासन गरिएको जानकारि गरिन्छ ।

भूकम्प पीडितहरुको उद्धार, राहत, उपचार र पुनस्थापनाको लागि यस छार्का ताङसोङ गाउँपालिकाको आर्थिक सहयोग ।

पशु सेवा कार्यालयको सूचिकृत सम्बन्धि दोस्रो पटक प्रकाशित सूचना ।

ठेक्का सम्झौता गर्न आउने सम्बन्धमा ।

Pages