FAQs Complain Problems

७८/७९

छार्का ताङसोङ गाउँपालिकाको आ.ब. २०७७।०७८ मा सञ्चालित तथा आ.ब. ०७८।०७९ मा पेफ गरि अन्तिम भुक्तानी भएक योजनाको विवरण

छार्का ताङसोङ गाउँपालिकाको आ.ब. २०७८।०७९ मा सञ्चालित ठेक्काहरुको विवरण

छार्का ताङसोङ गाउँपालिकाको आ.ब. २०७८।०७९ को गाउँपालिका बाट सञ्चालित योजनाको विवरण

सूची दर्ता गर्ने सम्बन्धी सूचना ।

रोजगार सहायक करारमा पदपुर्ति गर्ने सम्बन्धी सूचना ।

दस्तावेज: 

करार सेवामा पदपूर्ति सम्बन्धी सूचना

सम्झौता गर्न आउने सम्वनधमा ।

बोलपत्र स्वीकृत गर्ने आशयको सूचना ।

Pages