FAQs Complain Problems

गाउँ सभाको चौंधौं अधिवेशनमा उपस्थित हुने सम्बन्धमा ।

गाउँ सभाको चौंधौं अधिवेशनमा उपस्थित हुने सम्बन्धमा ।
गाउँ सभाको चौंधौं अधिवेशनमा उपस्थित हुने सम्बन्धमा ।

मिति: २०८१ अषाढ १० गते ।
समय: विहान ८ बजे ।
स्थान: गाउँ कार्यपालिकाको कार्यालय ,कागकोट , डोल्पा ।
श्री गाउँ सभा सदस्य ज्यूहरु सबै, छार्का ताङसोङ गाउँपालिका ।
श्री प्र.अ. ज्यूहरु सबै, छार्का ताङसोङ गाउँपालिका ।
श्री प्रबन्धक ज्यू , रा.बा. बैक, छार्का ताङसोङ शाखा कार्यालय ।
श्री ईन्चार्ज ज्यू , अस्थायी प्रहरी पोष्ट , कागकोट ।
श्री प्रमुख र प्रतिनिधि ज्यू , सरकारी र गैरसरकारी संघ/संस्थाहरु ।
श्री सरोकारवाला सवै ।

आर्थिक वर्ष: