FAQs Complain Problems

८०/८१

करार सेवा सम्बन्धी सूचना ।

ब्याकहो लोडरको क्याटलक सपिङ्ग सम्बन्धि सूचना र टेक्निकल स्पेसिफिकेसन ।

INVITATION FOR CATALOGUE SHOPPING OF BACKHOE LOADER WITH TECHNICAL SPECIFICATION.

LISA र FRA को स्कोर सार्वजनिक गरिएको सम्बन्धि सुचना ।

आर्थिक वर्ष २०७९।०८० को स्थानीय तह संस्थागत क्षमता स्वमूल्याङ्कन (LISA: Local Government Institutional Capacity Self-Assessment) र स्थानीय तह वित्तीय सुशासन जोखिम मूल्याङ्कन (FRA: Fiduciary Risk Assessment) को नतिजा प्रकासन गरिएको जानकारि गरिन्छ ।

छार्का ताङसोङ गाउँपालिकाको सार्वजनिक खरिद नियमावली ,२०७९

छार्का ताङसोङ गाउँपालिकाको अनुगमन तथा सुपरिवेक्षण समितिको कार्यसञ्चालन कार्याविधि,२०७९

छार्का ताङसोङ गाउँपालिका कन्टिन्जेन्सी रकम व्यवस्थापन र खर्च सम्बन्धी कार्याविधि,२०८०

छार्का ताङसोङ गाउँपालिका प्राविधिक कर्मचारीहरुको फिल्ड सुविधा कार्याविधि,२०८०

भूकम्प पीडितहरुको उद्धार, राहत, उपचार र पुनस्थापनाको लागि यस छार्का ताङसोङ गाउँपालिकाको आर्थिक सहयोग ।

पशु सेवा कार्यालयको सूचिकृत सम्बन्धि दोस्रो पटक प्रकाशित सूचना ।

ठेक्का सम्झौता गर्न आउने सम्बन्धमा ।

Pages