FAQs Complain Problems

LISA र FRA को स्कोर सार्वजनिक गरिएको सम्बन्धि सुचना ।

LISA र FRA को स्कोर सार्वजनिक गरिएको सम्बन्धि सुचना ।
LISA र FRA को स्कोर सार्वजनिक गरिएको सम्बन्धि सुचना ।

आर्थिक वर्ष २०७९।०८० को स्थानीय तह संस्थागत क्षमता स्वमूल्याङ्कन (LISA: Local Government Institutional Capacity Self-Assessment) र स्थानीय तह वित्तीय सुशासन जोखिम मूल्याङ्कन (FRA: Fiduciary Risk Assessment) को नतिजा प्रकासन गरिएको जानकारि गरिन्छ ।

आर्थिक वर्ष: