FAQs Complain Problems

लेखा परीक्षण प्रतिवेदन

शिर्षक आर्थिक वर्ष मिति दस्तावेज
छार्का ताङसोङ गाउँपालिकाको आ.ब. २०७७।०७८ मा सञ्चालित तथा आ.ब. ०७८।०७९ मा पेफ गरि अन्तिम भुक्तानी भएक योजनाको विवरण ७८/७९ 08/14/2022 - 13:17
छार्का ताङसोङ गाउँपालिकाको आ.ब. २०७८।०७९ मा सञ्चालित ठेक्काहरुको विवरण ७८/७९ 08/14/2022 - 13:14
छार्का ताङसोङ गाउँपालिकाको आ.ब. २०७८।०७९ को गाउँपालिका बाट सञ्चालित योजनाको विवरण ७८/७९ 08/14/2022 - 13:12 PDF icon छार्का ताङसोङ गाउँपालिकाको आ.ब. २०७८।०७९ को गाउँपालिका बाट सञ्चालित योजनाको विवरण
आ.व २०७९।०८० को वजेट ७९/८० 08/14/2022 - 12:54 PDF icon आ.व २०७९।०८० को वजेट
गाउँपालिकाको विनियोजन ऐन २०७९ ७९/८० 08/09/2022 - 15:01 PDF icon गाउँपालिकाको विनियोजन ऐन २०७९
गाउँपालिकाको आर्थिक ऐन २०७९ ७९/८० 08/09/2022 - 14:59 PDF icon गाउँपालिकाको आर्थिक एन २०७९
आ.ब. २०७९।०८० को वार्षिक नीति तथा कार्यक्रम ७९/८० 08/09/2022 - 14:26 PDF icon आ.ब. २०७९।०८० को वार्षिक नीति तथा कार्यक्रम
गाउँपालिकाको कार्यसञ्चालन निर्देशिका, २०७९ ७९/८० 08/09/2022 - 14:23 PDF icon गाउँपालिकाको कार्यसञ्चालन निर्देशिका, २०७९
अनुगमन तथा सुपरिवेक्षण समितिको कार्यसञ्चालन कार्यविधि,२०७९ ७९/८० 08/09/2022 - 14:20 PDF icon अनुगमन तथा सुपरिवेक्षण समितिको कार्यसञ्चालन कार्यविधि,२०७९
स्वास्थ्य तथा सरसफाई नीति २०७८ ७९/८० 08/09/2022 - 14:10 PDF icon स्वास्थ्य तथा सरसफाई नीति २०७८

Pages

स्वतः प्रकाशन

  • मिति: Wednesday, April 17, 2024 - 10:53

    सूचनाको हक सम्बन्धी ऐन, २०६४ को दफा ५ तथा सूचनाको हक सम्बन्धी नियमावली, २०६५ को नियम ३ बमोजिम सार्वजनिक गरिएको

    छार्का ताङसोङ गाउँपालिकाको तेश्रो त्रैमासिक प्रगति विवरण (PROACTIVE DISCLOSURE) आ. व. ०८०।०८१ माघ देखि चैत्र

  • मिति: Thursday, March 21, 2024 - 17:47

    सूचनाको हक सम्बन्धी ऐन, २०६४ को दफा ५ तथा सूचनाको हक सम्बन्धी नियमावली, २०६५ को नियम ३ बमोजिम सार्वजनिक गरिएको

    छार्का ताङसोङ गाउँपालिकाको दोश्रो त्रैमासिक प्रगति विवरण (PROACTIVE DISCLOSURE) आ. व. ०८०।०८१ कार्तिक-पौष