FAQs Complain Problems

बजेट तथा कार्यक्रम

आ.व २०८०।०८१ को वजेट

आ.व. २०८०।०८१ को वार्षिक नीति तथा कार्यक्रम

आ.ब. २०७९।०८० को वार्षिक नीति तथा कार्यक्रम

आ.व २०७९।०८० को वजेट

गाउपालिकाको बार्षिक बजेट २०७८/०७९

गाउँपालिकाकाे वार्षिक वजेट २०७५/०७६

Pages

स्वतः प्रकाशन

  • मिति: Wednesday, April 17, 2024 - 10:53

    सूचनाको हक सम्बन्धी ऐन, २०६४ को दफा ५ तथा सूचनाको हक सम्बन्धी नियमावली, २०६५ को नियम ३ बमोजिम सार्वजनिक गरिएको

    छार्का ताङसोङ गाउँपालिकाको तेश्रो त्रैमासिक प्रगति विवरण (PROACTIVE DISCLOSURE) आ. व. ०८०।०८१ माघ देखि चैत्र

  • मिति: Thursday, March 21, 2024 - 17:47

    सूचनाको हक सम्बन्धी ऐन, २०६४ को दफा ५ तथा सूचनाको हक सम्बन्धी नियमावली, २०६५ को नियम ३ बमोजिम सार्वजनिक गरिएको

    छार्का ताङसोङ गाउँपालिकाको दोश्रो त्रैमासिक प्रगति विवरण (PROACTIVE DISCLOSURE) आ. व. ०८०।०८१ कार्तिक-पौष